مکان ما | تماس

وب سایت

آسیاب لوله نمودار house237009d4 westing

آرایه های کوچک فتو ولتایی ، آسیاب ... آمده است ، از لوله های بلند ... شرکت Westing House ، طرح یک ...

... از نوع چند فرکانسی p تمام حالتها به جز حالت مختلف متناسب با چرخش نمودار ایستا و عوض شدن ...