مکان ما | تماس

وب سایت

تالک پوشش داده شده

او سی سال است که موضوعات مربوط به دیپلماسی و سیاست خارجی را برای روزنامه های اصلی ترکیه پوشش می دهد. نقطه نظرات او را می توانید در بخش انگلیسی ... Read More

1. Garden: A piece of land, usually near a home, where flowers and other plants are grown:.. Gardens are also public places where flowers, trees, and other plants are grown for people to… Read More